vineri, 11 octombrie 2013

MARIN SORESCU, ULTIMELE POEZIIMARIN SORESCU 

„Parte constitutivă esenţială a valului liric din anii şaizeci,
poezia lui Marin Sorescu (1936-1996) a acţionat,
în contextul confruntărilor literare de atunci, mai izbitor
chiar decât a lui Nichita Stănescu, ca forţă înnoitoare
spectacu­loasă, şi eficacitatea acţiunii ei a fost mai promptă,
cel puţin la suprafaţă, decât a oricărei alte creaţii poetice
din aceeaşi perioadă. Ex­traordinara audienţă
în rândurile tineretului stu­dios, accesibilitatea au făcut
din zicerea soresciană un factor realmente „miraculos"
de edu­care a gustului estetic, a sensibilităţii pentru arta
modernă, de spargere a şabloanelor,
de rupere a inerţiei. Pseudopoezia impusă,
cu mij­loace administrative, drept poezie exemplară,
a început să se scufunde în neantul din care ieşise
sub efectul şi al hohotelor de râs de­clanşate de sclipitoarele
parodii cuprinse în culegerea Singur printre poeţi (1964).
Ca altădată prin Ion Minulescu, logosul românesc
s-a articulat, în deceniul al şaptelea, prin autorul Poeme-lor
din 1965 şi al Morţii ceasului (1966) într-un mod altfel
artistic decât la toţi ceilalţi poeţi ai timpului, tineri şi vârstnici,
inclusiv la făuritorii stilului liric al deceniilor interbelice
(Arghezi, Blaga, Barbu, Bacovia) redeveniţi „faruri"
ale noilor generaţii. Cu Marin Sorescu, topiţi în vocea lui,
intrară sau reveniră în teritoriul liric românesc toţi romanticii moderni deromantizanţi, 
toţi comendianţii sublimi ai poeziei universale
din ultimii peste o sută de ani: de la maeştri ai persiflării
şi ai ghiduşiei lirice frecventaţi cândva de Minulescu,
de Adrian Maniu (un Tristan Corbière, un Jules Laforgue,
un Charles Cros) şi de la virtuozi ai umorului grotesc
şi absurd, precum Alfred Jarry sau Christian Morgenstern,
la performerii contemporani ai ludicului, ca Jean Cocteau
şi mai ales Jacques Prévert sau Raymond Queneau.
Departe de a fi pierdut prin acest fapt ceva din caracterul
naţional, poezia românească şi l-a recuperat tocmai,
şi pe această cale, reluându-şi, în expresie modernă,
revitalizantă, una dintre cele mai fecunde tradiţii.
Prin Marin Sorescu poezia românească şi-a reînsuşit
propria modalitate burlescă, dându-i o versiune inedită,
sincronă cu morfologia contemporană a formelor de artă,
înscrisă în imediata succesiune a celei create în anii patruzeci
de către poeţi din gruparea Albatros, îndeosebi de Geo Dumitrescu.
Estetica lui Marin Sorescu se găseşte, ca a „decadenţilor"
din deceniul V, şi ca a lui Ioanichie Olteanu, la antipodul
celei aşezate de Valéry pe principiul distilării radicale,
al ex­tragerii din limbajul zilnic a unei „voci pure, ideale",
 menită să exprime eul universal în sonuri care
să nu „ofenseze urechea". La temelia ei stă concepţia –
cu surse moderne şi în opera lui Baudelaire, a lui Rimbaud –
potrivit căreia poeticul se realizează, sub acţiunea puterii
trans­figuratoare a talentului, în orice material,
inclusiv în cel mai corupt limbaj cotidian.
Din unghi teoretic privită, poezia soresciană apare
ca o demonstraţie a posibilităţii nu numai de mo­dernizare
a lirismului, dar şi de recuperare implicită a esenţei sale
temporar înstrăinate, prin demersuri ostentativ depoetizante.
Pro­gramatic impură, ea sfidează principiile eufoniei,
şi, cu atât mai mult, orice reguli prozodice,cultivă oralitatea
cea mai spontană, stilul colocvial, familiar, punctat
de calambururi, pa­rantetic, anacolutic, recoltează materie
lexicală de peste tot, din sfere naţionale savante şi din lumea
rurală oltenească, din toate zonele prozaicului, recurge –
spre a le monta impre­vizibil - la expresii dintre
cele mai uzuale, devenite clişee, manipulează inedit
locuţiuni tocite, formulări stereotipe. În dispreţul tuturor
normelor, nu numai al celor clasice, poetul amestecă
genurile şi speciile, codurile stilistice, injectează elegiilor
vervă maliţioasă, debitează enormităţi şi nimicuri vesele
pe fond de ironie amară, infiltrează umor graţios
în elocuţia imnică, desolemnizează oraţia encomiastică,
fără alterarea conţinutului, prin paradox, practică,
în poeme cu caracter intens meditativ, şi dramatic,
felurite şotii, bufonerii şi acrobaţii verbale. Potrivit
chiar spusei sale, „trece făcând tumbe printre silogisme",
comunică anxietăţi pe ton de improvizaţie umoristică
pentru spectacole de revistă. Autorul seriei La Lilieci
(şase volume, 1973-1998) varsă  în limba scrisă,
ca dintr-un corn al abundenţei, şuvoaie de termeni regionali,
construieşte fraza ţărăneşte şi olteneşte, după ce în volumele
precedente utilizase - avea să o facă şi în cele următoare
- un vocabular cu masivă încărcătură neologistică
şi îşi articu­lase (avea să şi-l articuleze în continuare) „discursul"
în conformitate cu „poetica" arti­colului de ziar
şi a locvacităţii de cafenea. Dimensiunea interioară,
de adâncime, a poemelor nu se oferă
cu uşurinţă percepţiei imediate. Ca orice lirism indirect,
şi cel instaurat de Sorescu se comunică doar cu condiţia
co­participării la actul declanşării lui, a „co­laborării"
cu poetul. Laitmotivele meditaţiei lirice sunt: moartea, timpul,
singurătatea şi alte câteva, între care, mai cu seamă,
 dezolarea generată de spectacolul – şi sentimentul – blazării,
desensibilizării, dezumanizării, filistinizării, automatizării,
alienării, reificării. Cu tehnici ale poeziei ludice, clovneşti,
Marin Sorescu liricizează obsesii ce fuseseră, cu puţine
decenii înainte, ale generaţiei expresioniste. În reprezentarea
poetului nostru, întreaga existenţă urmează un curs prestabilit;
tot ce vedem şi facem se petrece, în virtutea unui determinism
ineluctabil. Pământul e „o mare popicărie", în care
 „totul e calculat dinainte / Cu mare pre­cizie", aşa că orice
tentativă de a schimba sau drege ceva este
o naivitate. Angajaţi într-un concurs de „sărituri în înălţime",
la care nu renunţă în ruptul capului, deşi gravitaţia
îi „trage mereu în jos / încă din cele mai vechi timpuri",
oamenii se aleg doar cu „pocnituri în cap".
Cu toate eşecurile, însă, ei continuă să se avânte
spre cer, „cu o îndârjire diavo­lească", asemenea lui Iona.
Într-un asemenea univers, lupta cu inerţia e pierdută mereu,
viaţa se banalizează, se uniformizează, insul îşi pierde
identitatea: „despre sufletul meu nu ştiu nimic",
 „numai câteva clipe pe zi / Eu mă înnod / în firea mea
adevărată". Dispar candoarea, spon­taneitatea, autenticul;
 în cele din urmă, chiar şi vitalul. „Bărboşi mereu",
oamenii se lasă acoperiţi de „iarba" produsă de propriul
orga­nism, spre a nu mai vedea nedezlegatele „no­duri"
în care şi-au frânt dinţii şi mintea. Fiii lor
„se nasc direct cu mustăţi" şi „stau ţepeni / În carnea
 şi oasele lor / Ca şi nişte costume de cosmonauţi".
Neavând idealuri, neîncercând să iasă din orizontul lor
strâmt, automatizaţii citadini ajung să se confunde
cu lucrurile, fetişizate, între care trăiesc, să fie absorbiţi de ele.
Asistăm, în spaţiul imaginarului sorescian, la o adevărată
„Menscheitdämmerung". Faptul însuşi al consemnării
unor asemenea situaţii atestă neacceptarea lor, în ciuda
repe­tatelor afirmaţii contrare. Aşa cum face poezie
cu aparenţa de-a o suprima, Marin Sorescu, denunţând
consimţirea fiinţei la propria înstrăi­nare, exprimă în realitate,
antifrastic, refuzul viului de a se lăsa reificat, voinţa spiritului
de a-şi păstra chintesenţa. Principală expresie a naturalului,
erosul este, implicit, o forţă dezalienantă, o sursă regeneratoare
a umanului şi, în felul său, sucit, inimitabil,
Marin Sorescu este, cu intermitenţe, în Descântoteca
şi în Săr­bători itinerante, mai ales, dar nu numai acolo –
un autentic poet al iubirii. Într-un stil
cari­catural bombastic, ostentativ zeflemist, manierist
la culme, în expresie bufă îngroşată, pe alocuri
cu galanterii de tip oriental (persane, chineze), persiflate
prin exagerare, inventatorul „descântotecii" adresează
iubitei omagii de o suavă gingăşie: „Câte păsări o fi stricat /
Cerul / Până să-ţi nimerească mersul / Atât de lin?"
 (Pentru păsările dispărute). „Nu ştiu de unde să te încep, /
De unde să te termin. / Eşti fără început şi fără sfârşit. /
Ca universul. / Oriunde arăţi cu degetul pe cer –
o constelaţie" (Oriunde, sus). Sensul unui refuz
al standardizării, deper­sonalizării, dezumanizării –
prin întoarcere la origini, la natură, la surse, îl capătă,
în virtutea consonanţei de adâncime cu vibraţia
individu­alizantă din întreaga creaţie a poetului,
şi neaş­teptatele, deşucheatele, încântătoarele evocări,
istorisiri şi portrete din hexalogia La Lilieci (1973-1998).
Replică, în spaţiul liric naţional (mai mult ca sigur,
neintenţionată) la Satul meu, volumul din 1925 al lui Ion Pillat,
ca şi, în parte, la coşbucienele Balade şi idile, această trilogie,
scrisă, poate, cum s-a observat, şi sub efectul lecturii Antologiei
orăşelului Spoon River al lui Edgar Lee Masters,
dar scrisă altfel, mai imprevizibil, mai percutant –
însumează „amin­tiri din copilările". Nu de speţa
celor eternizate de Creangă, suculent comice, însă
tot „vesele", în felul lor (mai puţin, desigur, acele ce expun
situaţii analoage unor secvenţe constemante din Desculţ-ul
lui Zaharia Stancu), duioase la modul hazliu, lirice
în virtutea unei pulsaţii nostalgice estompate, disimulate,
 subtextuale. Integral „tra­diţionaliste" prin materialul
de inspiraţie, poe­mele sunt gândite şi construite
în cel mai mo­dern spirit, cu o detaşare de obiect insidios
ironică, afectuos persiflantă, detaşare ce expri­mă,
pe de-a-ndoaselea,tocmai un organica taşament.
Adoptând, ca în toate celelalte scrieri, un mod paradoxal,
inadecvat în principiu, de abordare a „temei", evocând
copilăria nu cu duioşie, ci pe un ton degajat, jovial, faceţios,
Marin Sorescu obţine, şi în aceste poeme, un dublu rezultat.
 Îşi înnoieşte propriul univers şi limbaj şi totodată
revitalizează o temă ce părea istovită. Prin creaţie
de scene vii, el restituie universului
sătesc - asemenea lui Marin Preda, în proză - întreaga
lui autenticitate, întreaga prospeţime originară,
nealterată de vreo reminis­cenţă a convenţionalului
idilism semănătorist, procurând cititorului
senzaţia de a descoperi o lume necunoscută.”
DUMITRU MICU, ISTORIA LITERATURII  

CE MĂ DOARE CEL MAI TARE

Ce mă doare cel mai tare
E că nu voi mai putea fi
În contact cu cărţile,
Să stau dimineaţa în faţa bibliotecii
Ca la ţărmul mării
Mângâiat de briza tainică adiind
De pe rafturi.

Dacă tot voi fi atât de aproape de ele,
Sper să nu mi se refuze, Doamne,
Plăcerea de a citi în stele
Măcar o dată pe săptămână
După orarul afişat pe un nor.

CARTEA MORŢII

Semnează distrat
În cartea morţii,
Cartea vieţii a fost
Ridicată discret, adineauri,
Şi arsă cu flacără mică
În faţa casei.

Cine a vrut să se uite
S-a uitat, descoperindu-şi capul.
Sângele s-a întins puţin pe pagină,
Îngerul îndoliat pune sugativa.

MESTECENII

Mestecenii îmi trimit răvaşe:
„Curaj, uită porcăria asta,
İntră-ţi în mână,
Fii tu, lucrează!

Şi dacă ai nevoie de hârtie de scris
Îţi dăm noi din coaja noastră
Albă şi moale.
E mai bună decât papirusul
Şi, dacă nu poţi veni s-o iei,
Scrie pe noi, de la distanţă, pe fereastră,
Vom păstra totul în biblioteca noastră vie.”

MĂ SCOL DIN PAT…

Mă scol din pat cu un mare efort de voinţă.
E un act de eroism
Să mă bărbieresc,
Mai ales că bărbieresc un străin,
Care se holbează la mine speriat
Parcă m-ar întreba: tu cine eşti, măi slăbănogule?
Mai rentează meseria de frizer astăzi?
Şi care mai e preţul?
Eu am de gând să-mi las barbă
Şi să mă fac schivnic
Retras în peştera fără sfârşit a nopţii.

OPREŞTE!

Opreşte!
A răcnit sufletul,
Opreşte să mă dau jos!
Sunt sătul de-atâtea corvezi,
De-atâtea determinări, obligaţii şi legi,
Eu am fost făcut să fiu liber.

– Nu pot să mă opresc,
I-a răspuns pământul,
(Pământul din mine),
Dă-te jos din mers,
Dacă-ţi dă mâna
Şi fă-o chiar acum,
Când eu o virez
Spre scârbă şi tină.
Dă-te jos în cer,
Prietene de-o viaţă,
Te iau când revin.

MĂŞTILE

Am experimentat
În chinuri nemaipomenite
Vreo şapte-opt măşti ale morţii
Şi toate mi s-au părut îngrozitoare.

N-am vrut să mă recunosc
– Luaţi-le de aici, odată, mă enervează.
Acesta nu sunt eu.
(Nici mort.)

Eu care-am plâns în hohote
Pe ruina tuturor civilizaţiilor,
Pe mormanele de tăbliţe scrise
Şi cărămizi smălţuite,
De ce să nu plâng acum
Şi pe ruina obrazului meu?

IOV

Gata fetelor!
Ne-am hârjonit toată ziua,
V-am mângâiat,
V-am dezmierdat,
E târziu!
Lăsaţi-mă şi pe mine să dorm
Măcar câteva minute,
Sunt stors ca o lămâie,
Mâine o luăm de la capăt.

Fetele sunt cele 1500-2000 de bube
Care au pus gheara pe bietul Iov
Şi-l joacă aşa cum ştiu ele,
Îl târăsc pe jos şi-l dau cu capul
De ce se nimereşte.

El le zgândâră şi le zâdărăşte
Cu o bucată de cărămidă şi-un ciob.
Vin mulţi să-l hulească
Ştiindu-l căzut acum, de tot,
Şi-o carne vie, învelită cu sac.
El îi ascultă şi le demonstrează
În subtext absurditatea
Atât a existenţei, cât şi a inexistenţei lui.

A, iei numele Domnului în deşert,
Necredinciosule?
– Blestemată fie ziua în care m-am născut,
Să fie ştearsă din crugul vremii,
Dar Dumnezeu nu trebuie judecat logic,
El trebuie acceptat şi trăit.
Doamne, sporeşte durerea mea
Şi du-o până la margini!
Oare cum îmi voi aminti mai târziu
Încercarea aceasta năpraznică,
Anul bubei şi al zgaibei?!

STINGERE VOCALĂ

Îngerul care sună
Stingerea vocală,
Îşi lasă goarna de la gură
Şi mă dojeneşte
Că eu o sting prea repede.
– Îmi piere glasul brusc.
– Să-ţi piară numai când vei auzi goarna.

Pentru tine n-a sunat încă goarna.
Treci în front, soldat, şi cântă.
Cântă viaţa.
Mai ai de mărşăluit prin ea,
Răcanule în ale durerii.

GÂND PENTRU GREC


Vom fi, într-adevăr, părelnici,
Dacă n-ar fi durerea,
Cea fizică, brutală,
Care înăbuşă vuietul
Adânc al sufletului,
Iar când e groaznică,
Şi ţine atât de mult,
Suntem nespus de concreţi
După gratiile existenţei noastre.

Am trecut şi eu prin faţa peşterii tale,
Peştera şi-a dat cu părerea
Că aş fi o umbră iluminată din spate
Şi-aşa mai departe.
Suntem un sistem de umbre, de fapt,
Care se amplifică şi se modifică pe drum.

Pornim mai înainte şi trecem
Prin faţa peşterii tale,
Oameni cu torţe aprinse în mâini.

MOŞI STRĂMOŞI

Îmbătrânesc îngrozitor de repede
În câteva luni, cât alţii în câţiva ani.
Într-un an din om în putere
Am devenit moş şi strămoş.
Înţeleg acum de ce iei preşurile în picioare,
De ce trebuie să mergi gârbovit,
De ce toate obiectele vin spre tine
Şi te agasează,
De ce pregeţi să te ridici din pat,
De ce te încearcă tot mai des
Un preget şi-o uitare
(Cum zicea mama, săraca,
Dumnezeu s-o odihnească):
– Mă, nu ştiu ce am,
Mă-ncearcă aşa un preget şi-o uitare.
De ce mâncarea nu mai are gust
Parcă-ai mesteca paie.

De ce dorinţele au pălit,
Ambiţiile s-au stins,
Simţurile dormitează...

Cred că e un stas care se cere acolo
Ca toţi la sosire să aibă
Aceeaşi fizionomie
Şi să fie la fel de bătrâni.
Chiar copilul, dacă zace un an,
El pleacă gârbovit şi cu mască de bătrân
De şaptezeci de ani.

Am schimbat condeiul pe un toiag,
Mă împiedic şi lucrurile din casă
Toate au devenit agresive
Şi mă agaţă.

CINEVA

Vino la căpătâiul bolnavului, soare,
Mângâie-i obrazul
Cu raza ta de rădăcină a vieţii.

Cerule, bântuit de atâta energie cosmică
De la mii şi mii de sori şi stele,
Energie atât de miraculoasă,
Ţi-am cerut o fărâmă,
Te-am implorat în genunchi,
Dacă nu mi-ai dat
Păstreaz-o pentru tine
Şi să ţi-o bagi în ochi.

Strângeţi-vă în jurul meu, prieteni,
Vino, Doamne, şi Tu şi plânge-mi de milă.
O să-mi facă bine hohotul vostru,
Aduce a viaţă.

Cineva taie cu o foarfecă
Drumurile mele,
Le peticeşte în batjocură
Şi le aruncă la câini.

MERGÂND SPRE BINE

E bine, Doamne,
Că Te-ai gândit la mine
Şi nu l-ai ales pe altul
Pentru delicata, înfricoşata
Ta experienţă.

Eram şi cel mai bun de tăvăleală
Şi mă lăudam
Că am în mine
O energie inepuizabilă.

Am căzut în păcatul trufiei,
Iartă-mi-l mie,
E uman
Ia-Ţi ochii şi de la celelalte păcate.

Am crezut că viaţa care mi s-a dat
E chiar a mea
Şi că eu sunt chiar eu,
Uitând poate uneori de Tine.

Acum, mergând spre bine,
Cum spun cei care mă văd,
Calc pe poala Ta de curcubee
Şi, la toată înfricoşarea asta,
Adaug nestemata umilinţei
Şi aduc ziditorului lumii
Lauda mea de preamărire şi slavă.

DUSUL

A plecat fără să mai verifice
Dacă a închis gazul
Şi dacă a strâns robinetele de apă.
Nu s-a mai întors de la poartă,
Că-l strâng pantofii cei noi
Şi să-i ia tot pe cei vechi,
Ori c-a uitat ceva.
Acum n-a uitat nimic.

A trecut pe lângă câine,
Fără să stea de vorbă cu el,
Iar acesta s-a mirat, apoi s-a liniştit:
«Înseamnă că nu se duce prea departe,
Vine îndată».